Taisyklių terminai:*Pardavėjas – MB Damos Reikalas.

*El. parduotuvė - internetinė parduotuvė „Damosreikalas.lt.

*Produktai - konkretūs kosmetikos, higienos, grožio gaminiai siūlomi „Damosreikalas.lt“ el. parduotuvėje.

*Paslaugos - Grožio dėžutės "Damos reikalas" prenumerata.

*Grožio Dėžutė - sukomplektuotas kosmetikos rinkinys.

* Klientas - asmuo, kuris naudojasi internetinės parduotuvės „Damosreikalas.lt“ teikiamomis Paslaugomis ir Produktais.

Bendrosios nuostatos

Internetinės parduotuvės (toliau – El. parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.

·       Klientas negali pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria. Prieš užsakydamas prekes, patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu.

·   Pardavėjas atleidžiamas nuo, bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

·       Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra koreguoti Taisykles, pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą Klientui, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Kliento pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.

·       Parduotuvės teikiamais Produktais bei Paslaugomis gali naudotis tik pilnamečiai asmenys.

·       Sutikdamas su šios Parduotuvės teikiamų paslaugų bei produktų naudojimo taisyklėmis, asmuo automatiškai patvirtina, jog yra tinkamo amžiaus ir turi teisę disponuoti šiame puslapyje jo paties pateiktais asmens bei bankiniais duomenimis.

Paslaugų teikimo taisyklės

Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Paslaugoms ir Produktams pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant Produktus, suteikiant Paslaugas, išrašant sąskaitą bei ją apmokant.

·       Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna el. parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai el. parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymui pasirinko Klientas.

·       Klientui pateikus užsakymą, el. parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

·    Parduotuvėje įsigytos paslaugos galima atsisakyti informavus Pardavėją ne vėliau nei 10 dienų iki kito Paslaugos vieneto gavimo dienos. 

·   Klientas, norėdamas atsisakyti Parduotuvės teikiamų paslaugų privalo užpildyti Pardavėjo pateiktą Paslaugos atsisakymo formą. 

Privatumo politika

Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Produktų ir Paslaugų pardavimo bei pristatymo, sąskaitų išrašymo bei vidinės rinkodaros tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje įregistruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

·       Už el. parduotuvėje Kliento pateiktą asmeninės informacijos tikslumą atsako pats duomenis pateikęs Klientas.

·      Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Trečiosioms Šalims Parduotuvės Kliento asmeninių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kuomet tai būtina Paslaugos suteikimui bei kuomet Klientas pažeidžia šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus.

 

Kliento ir Pardavėjo įsipareigojimai

·       Klientas el. parduotuvėje užsakydamas Paslaugas ir Produktus, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

·    Klientas įsipareigoja priimti užsakytas el. parduotuvėje prekes ir paslaugas bei sumokėti sutartą kainą už prekes ar paslaugas ir jų pristatymo išlaidas. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę už papildomus siuntimo kaštus.

·       Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

·       Klientas įsipareigoja nedelsiant atnaujinti pasikeitusius Pirkėjo duomenis.

·     El. parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos el. parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.

·       Kainos el. parduotuvėje ir užsakyme nurodomos su Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

·       El. parduotuvėje įsigytų Produktų grąžinimas vykdomas pagal šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus ir nustatytą prekių gražinimo tvarką.

·       Pardavėjas įsipareigoja perduoti Produktus tinkamos kokybės bei atitinkančius užsakyme numatytus reikalavimus.

·    Pardavėjas įsipareigoja priimti brokuotus Produktus ir pakeisti juos kokybiškais, kuomet Klientas apie gautus brokuotus Produktus praneša ne vėliau nei 2 d. nuo Produktų pristatymo datos.

·  Klientas, įsigydamas Paslaugą, automatiškai įgija teisę gauti Produktus ir Paslaugas ateityje, kartą per mėnesį, už kurias Pardavėjas automatiškai atliks piniginių lėšų nuskaitymus iš Kliento pateiktos banko sąskaitos. 

·   Periodinių mokėjimų nuskaitymai nuo Kliento sąskaitos bus vykdomu tol, kol Klientas informuos Pardavėją apie Paslaugos tiekimo nutraukimą arba laikiną sustabdymą. 

·   Klientas, įsigijęs Paslaugas ar Produktus ir Parduotuvėje pateikęs bankinius duomenis, automatiškai suteikia teisę Pardavėjui nuskaityti periodinius mokėjimus už teikiamas Paslaugas ar Produktus nuo Kliento nurodytos banko sąskaitos. 

·    Periodiniai mokėjimai nuo Kliento sąskaitos nuskaitomi kartą per mėnesį iki 7 dienos.